Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dài 4A171

Kích thước: Dài 35cm, Cao 7.5cm, Dày 8cm

Chất liệu : Bazan