Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Núi 2 đỉnh (Yamagata-ishi)

Mã: SMV14 Danh mục:

Kích thước(cm): 11 L x 5 W x 6.5 H
Chất đá: Bazan