Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 2

Mã: SHV183 Danh mục:

Kích thước: 7 x 26 cm.
Yamagata-ishi.
Chất đá: bazan