Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Núi 12DecB14a

Mã: SMV31 Danh mục:

Kích thước : Dài 7,5 cm x 2,3 Ngang cm x Cao 4 cm
Chất đá: Bazan.