Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tranh Trừu Tượng SVV181

Mã: SVV181 Danh mục:

Kich thước :  11 x 19 cm
Chất đá: Biến chất