Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong Cảnh

Kích thước : Ngang 21cm, Cao 11cm, Dày 7cm
Chất liệu : Gniess