Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Kích thước : 16 x 23 cm
Chất đá: trầm tích

Liên Khai, Hoa Sen Nỡ, Viên đá cảnh nghệ thuật có hình tượng búp sen chuẩn bị nỡ, biểu tượng sự trong sạch, trong trắng, liêm khiết…Có không biết bao lời ngợi ca Hoa sen như:

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng?
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!