Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hắc Bạch Vô Thường

Mã: 9SHV9B16 Danh mục:

Kích thước Hắc Lão: Ngang 11cm, Cao 26cm, Dày 10cm
Chất liệu : Gniess

Kích thước Bạch Lão: Ngang 13cm, Cao 24cm, Dày 8cm
Chất liệu : Gniess