Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật Chờ Đợi

Kích thước: Ngang 8.5cm, Cao 10cm, Dày 3.5cm
Chất liệu : Gniess