Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đầu Sư Tử 6A175

24cm, Cao 17cm, Sâu 12cm