Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đảo xa

Mã: SHV194 Danh mục:

Kích thước: 11 x 8cm
Chất đá: Bazan