Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đảo Hoa 7B191

Kích thước: Ngang 38 cm, Cao  4 cm, Sâu  24 cm

Chất liệu: Gniess

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam