Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Cẩu Thủ Sơn (Dobutsu-ishi)

Mã: SHV288 Danh mục:

Kích thước (cm): 18 L x 20 H x 12 W

Chất đá: Bazan