Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bờ Biển là một trong những sản phẩm đá cảnh nghệ thuật tự nhiên suiseki giúp người chơi có cái nhìn mộc màng đem đến cảm giác suy tư và thông thái

Kích thước : 20 x 11 cm
Iwagata-ishi
Chất đá: bazan