Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Bình nguyên

Mã: SHV168 Danh mục:

Kích thước : 23 x 14 cm,
Da láng
Chất đá : Bazan