Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh được đặt tên là Biển Đảo thuộc chuyên mục đá cảnh thể loại hình dáng đây là một trong những đá cảnh tự nhiên suiseki đơn giản nhất
Kích thước : 12 x 15 cm