Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Xuyên tâm (Đã bán)

Mã: SHV190 Danh mục:

Kích thước: 11 x 19cm
Chất đá: màu đen = bazan, màu trắng = thạch anh sữa