Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Xuyên tâm(A)

Mã: SHV190 Danh mục:

Kích thước: 11 x 19cm
Chất đá: màu đen = bazan, màu trắng = thạch anh sữa