Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Xâm Thực (A)

Mã: SHV158 Danh mục:

Kích thước: 22cm x 11cm x 06cm

Chất đá : Bazan