Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Xâm thực

Mã: SHV171 Danh mục:

Kích thước: 17 x 20cm

Chất đá: Bazan