Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Xâm Thực

Mã: SHV188 Danh mục:

Kích thước : 9 x 16 cm
Chất đá: Bazan
Iwagata-ishi