Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Xâm Thực 1

Mã: SHV115 Danh mục:

Kích thước : 12cm x 25cm x 8cm

Chất đá: Bazan