Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Vạn Lý Trường Thành

Mã: SHV125 Danh mục:

Kích thước : 20cm x 11cm x 13cm

Chất đá: Bazan