Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

TỲ HƯU (A)

Mã: SVV114 Danh mục:

Kích thước : 24 x 14 cm

Chất đá : Gờ nai