Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

TỲ HƯU

Mã: SVV114 Danh mục:

Kích thước : 24 x 14 cm

Chất đá : Gờ nai