Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Tượng

Mã: SHV172 Danh mục:

Kích thước: 8cm x 15cm

Chất đá : Bazan