Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Trừu tượng

Mã: SVV180 Danh mục:

Kích thước : 16 x 31 cm
Chất đá: Gờ nai