Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Trầm tư

Mã: SHV225 Danh mục:

Kích thước : 11 x 17 cm
Chất đá: Bazan giàu hematite