Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Tiên tử(A)

Mã: SVV150 Danh mục:

Kích thước : 13 x 26 cm
Chất đá: Bazan