Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Tiên tử (Đã bán)

Mã: SVV150 Danh mục:

Kích thước : 13 x 26 cm
Chất đá: Bazan