Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Thạch Động

Mã: SHV106 Danh mục:

Kích thước : 15cm x 13cm x 12cm

Chất đá: Caxedon