Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Thác Treo (A)

Mã: SHV114 Danh mục:

Kích thước : 20cm x 24cm x 8cm

Chất đá: Bazan