Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Sơn Thủy Hữu Tình(A)

Mã: SVV106 Danh mục:

Kích thước: 15cm x 16cm

Chất đá : Bazan