Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Sơn Thủy Hữu Tình (Đã bán)

Mã: SVV106 Danh mục:

Kích thước: 15cm x 16cm

Chất đá : Bazan