Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Quá Hải (A)

Mã: SVV105 Danh mục:

Kích thước: 20cm x 22cm

Chất đá : Bazan