Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Núi

Mã: SHV140 Danh mục:

Kích thước : 45cm x 29cm x 15cm

Chất đá: Bazan