Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Núi thác

Mã: SHV169 Danh mục:

Kích thước : 22 x 14cm
Chất đá: Bazan