Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi 12A14(A)

Mã: SMV28 Danh mục:

Kích thước : L 9.5cm x H 4.5cm x W 3cm
Chất đá: Basalt