Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Nhị (Đã bán)

Mã: SVV141 Danh mục:

Kích thước: 12cm x 14cm

Chất đá : Bazan