Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Nhất Quán

Mã: SHV160 Danh mục:

Kích thước: 23cm x 31cm x 9cm

Chất đá :Cuội kết