Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Người tiền sử (Đã bán)

Kích thước : 16 x 17 cm
Chất đá: Gờ nai