Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Mùa Thu Lá Bay

Mã: SVV142 Danh mục:

Kích thước: 15cm x 15cm

Chất đá : Bazan