Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật mái đá che được tạo ra bởi thiên nhiên có hình thể đơn giản mà độc đáo.

Kích thước : 32 x 11 cm
Chất đá: Bazan