Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Mã Sơn

Mã: SHV121 Danh mục:

Kích thước: 35cm x 17cm x 26cm
Chất đá : Gneiss