Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Ký tự

Mã: SHV193 Danh mục:

Kích thước : 10 x 16 cm
Chất đá: Bazan