Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Hương Hoa

Mã: SVV176 Danh mục:

Kích thước : 7 – 18 cm
Chất đá: Gờ nai