Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hoàng Phi Long (A)

Mã: SVV104 Danh mục:

Kích thước : 15 x 15 cm

Chất đá: Gờ nai