Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hóa Độ (A)

Mã: SVV107 Danh mục:

Kích thước : 22 x 16cm

Chất đá: Gờ nai