Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hồ Trên Núi(A)

Mã: SHV131 Danh mục:

Kích thước : 18cm x 9cm x 6cm

Chất đá: Bazan