Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Hang Động và Bình Nguyên

Mã: SHV102 Danh mục:

Kích thước: 29 L x 20 W x 18 H

Chất đá: Bazan