Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Hài nhân

Mã: SHV221 Danh mục:

Kích thước : 15 x 23 cm
Chất đá: cuội kết