Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đồi Trăng

Mã: SVV163 Danh mục:

Kích thước : 19 x 25cm
Chất đá: Gờ nai