Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đạt Ma (Sugata-ishi)

Mã: SMV11 Danh mục:

Kích thước: 26 L x 9 W x 14 H

Chất đá:Bazan.