Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đất Lành Chim Đậu (Đã bán)

Mã: SVV134 Danh mục:

Kích thước : 16 x 16 cm
Chất đá: Gờ nai